8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Göç Destanı Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Göç Destanı Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Göç Destanı Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

  1. TEMA ERDEMLER
  2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
  3. TEMA BİLİM ve TEKNOLOJİ
  4. TEMA BİREY VE TOPLUM
  5. TEMA ZAMAN VE MEKÂN
  6. TEMA MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ
  7. TEMA DOĞA ve EVREN
  8. TEMA VATANDAŞLIK

Göç Destanı Metni

Uygur ilinde Hulin adında bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge adında iki ırmak çıkardı. Bir gece bu iki ırmak arasındaki bir ağacın üzerine gökten mavi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle takip etti. Mukaddes ışık, ağacın gövdesinde aylarca durdu. Ağacın
gövdesi gittikçe kabarıyor, oradan güzel musiki sesleri geliyordu. Geceleri, otuz adım çevresinde bir ışık görünüyordu. Bir gün ağacın gövdesi yarılarak içinden beş çocuk çıktı. Bu çocuklar beş ayrı odacıkta idiler. Ağızları üstünde asılı birer emzikten süt emiyorlardı. (Bunlar, ışıktan doğmuş mukaddes çocuklardı.) Halk ve amirler onlara büyük saygı gösterdiler. Bu çocukların en büyüğünün adı Sungur Tigin, ikincisinin adı Kutur Tigin, üçüncüsü Tükel Tigin, dördüncüsü Ur Tigin, beşincinin adı Bugu Tigin’di. Bunların Allah tarafından gönderildiğine inanan Uygurlar, içlerinden birini hakan yapmayı düşündüler. Bugu Tigin; güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğundan onu ittifakla hakan seçtiler. Büyük bir şölen yaparak tahta oturttular.
(Aradan uzun zaman geçti.) Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Bu hakan, Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için oğlu Gali Tigin’e, Kiyu – Liyen adlı bir Çin prensesi almayı tasarladı.
Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve onun cenubunda da Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı.
Çin elçileri, bakıcılarla birlikte geldiler. Onlar kendi aralarında dediler ki: “Hatun Dağı’nın saadeti bu kayaya bağlıdır. Bu hükûmeti zayıflatmak için onu yok etmeli.”
Bunun üzerine Çinliler, prenseslerine karşılık, bu kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni hakan, yurt içindeki bu taş parçasını Çinlilere kıskanmaksızın verdi. (Hâlbuki bu mukaddes bir taştı. Uygur ülkesinin saadeti, bu tılsımlı taşın, Türk bütünlüğünün ve yurtseverliğinin sembolü olan bu kayanın yurtta kalmasına bağlıydı. O giderse saadet de giderdi.)
Fakat bu, kolay götürülecek bir kaya değildi. Çok büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına odun yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar.
Parçaları arabalara yükleyip birer birer Çin’e götürdüler.
Bu, büyük hadise oldu: Vatandaki bütün kuşlar, hayvanlar, kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten kurtulamadı. Halk, rahat yüzü görmedi.
Irmaklar kurudu. Göllerin suyu tükendi. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu.
Nihayet Bugu Han’ın çocuklarından bir başkası yurda hakan seçildi. Onun zamanında memleketteki ehlî, vahşi bütün hayvanların, bütün kuşların, bütün çocukların hatta bütün cansızların “Göç!
Göç!” diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi işarete (bu ilahî emre) uyarak toplandılar. Yurtlarını bırakıp göçmeye başladılar. Nerede durmak istedilerse bu sesleri duydular.
Nihayet Beş Balıg’ın bulunduğu yere geldiler. Orda sesler kesildi. Uygurlar da burada durup beş mahalle (beş şehir) yaptılar. Adını Beş Balıg koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178-185

8. Sınıf Türkçe Milli Kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

8.Sınıf Türkçe Göç Destanı Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? Anlatınız.

CEVAP

Milletlerin yaşamlarını etkilemiş olaylar; savaşlar, göçler, doğal afetler, teknolojik gelişmeler etkiler.

2. Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.

CEVAP

Destanlar insanlarda millet duygusunu güçlendirir. Milli ve ahlaki duyguları harekete geçirir.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız.

hakan -mukaddes -hadise-şölen – cenup – saadet – ehlî

CEVAP

saadet → Mutluluk

Cümlem: Aile saadeti her şeyden önemlidir.

şölen → Ziyafet

Cümlem: Kral prensesin düğününü kutlamak için bir şölen düzenledi.

ehlî → Evcil

Cümlem: Sokaktan alıp sahiplendiğimiz kedi artık ehlileşti.

cenup → Güney

Cümlem: Annem ev bakarken cenup yöne bakmasını çok önemsiyor.

hadise → Olay

Cümlem: Haberlerde gördüğüm bazı hadiseler beni çok üzüyor.

mukaddes → Kutsal

Cümlem: Dedem geçen yıl gittiği mukaddes topraklardan bana çok özel hediyeler getirmişti.

hakan → Türk, Moğol ve Tatar hanları için `hükümdarlar hükümdarı` anlamında kullanılan bir unvan

Cümlem: En ünlü Moğol hakanı Cengizhan ‘dır.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181

2.ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?

Cevap: Sungur Tigin, Kutur Tigin, Tükel Tigin, Ur Tigin ve Bugu Tigin adlı beş kardeşin başından geçmiştir.

2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?

Cevap: Beş çocuk çıkmıştır.

3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?

Cevap: Bugu Tigin; güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğu için seçmişlerdir. Bence doğru bir karardır.

4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?

Cevap: Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için evlendirmeyi düşünmüştür.

5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?

Cevap: Kutlu Dağ denilen kayanın kendilerine verilmesini istiyorlar. Hükumeti zayıflatmak için bu kayayı yok etmeyi amaçlıyorlar.

6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir?

Cevap: Kayanın etrafına odun yığıp ateş yakmışlar, taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçalamışlar,  parçaları arabalara yükleyip ülkelerine götürmüşler.

7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir?

Cevap: Taş gittikten sonra felaketler başlamıştır. Felaketlerden kurtulmak için göç etmişlerdir. 

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

CEVAP

Konu: Göç Destanı

Ana Fikir: Devlet yöneticileri kararlarını dikkatli almalı, halkın mukaddes değerlerine dokunmamalıdır.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182

4.ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.

CEVAP

Gerçek UnsurlarKurgusal Unsurlar
Halkın kendilerine yönetici seçmesi.
Savaşlara son vermek için başka bir ülkenin prensesi ile evlilik.
Kayanın ateş ve sirke ile parçalanması.
Ağacın içinden çocuklar çıkması.
Kaya gidince felaketlerin başlaması.
Cansız varlıkların “Göç!” diye bağırmaları.

5.ETKİNLİK

“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.

1. Anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür.
2. Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
3. Bilimsel bir üslupla yazılır.
4. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türüdür.
5. Tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir.
6. Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
7. Düşüncenin açıklanıp geliştirildiği yazı türüdür.
8. Bir sanat ve düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönleri anlatılır.
9. Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.
10. Genellikle tartışmacı anlatım biçimi kullanılır.

CEVAP

1, 2, 5, 6, 9

6.ETKİNLİK

“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183

NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT HİKÂYESİ

Yüzyılları aşarak zamanımıza ulaşan, bilgeliğini nüktedanlığı ile süsleyen, Türk kültür dünyasının kuşkusuz en büyük isimlerinden biridir Nasreddin Hoca.

Nasreddin Hoca birçok yerli ve Batılı kaynağa göre, 1208 yılında Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinin eski ismi Hortu (şimdiki ismi Nasreddin Hoca) olan köyde dünyaya gelmiştir.

Doğduğu yer konusundaki yaygın ihtilafa karşın, son yıllarda yapılan ilmî ve arkeolojik çalışmalarla özellikle eski sicillerden elde edilen bilgiler ve Hoca’nın kızına ait mezarın bulunması ile Hoca’nın Sivrihisarlı olduğu kesinlik kazanmıştır. Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratav gibi birçok ünlü bilim adamı bu konuda hem fikirdirler.

Annesi Sıdıka Hatun, babası ise Abdullah Efendi’dir. İlk eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babasından almıştır. Daha sonra Sivrihisar’da medrese eğitimi görmüş, babasının ölümü üzerine köyüne dönerek babasının yerine imamlık ve vaizlik görevini ifa etmeye başlamıştır. Bu görevini 23 yaşına kadar devam ettirmiştir.
(…)

Muhittin ÖNGÜT – Eda ÖZDEMİR
(Kısaltılmıştır.)

CEVAP

Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacı, okuyucunun dikkatini çekerek önemli bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlamaktır.

7.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki Nasreddin Hoca fıkrasını okuyunuz.

BİZİM İLLER, BİZİM İLLER

Adamın biri Hoca’ya misafir olmuş. Hoca misafire elinden gelen ikramı yapmış. Yedirmiş, içirmiş. Geç vakitlere kadar yanında oturmuş, onunla sohbet etmiş. Tam yatma zamanı misafirin canı üzüm istemiş. Bunu da açıktan söyleyememiş. Bir makam tutturarak şarkıya benzer şöyle bir şey okumuş:

— Bizim iller, bizim iller,
Yatarlarken üzüm yerler!

Bu saatte misafirin önüne bir de üzüm çıkarmak Hoca’nın hiç de işine gelmemiş. Hemen misafirin söylediği makamla şu cevabı vermiş:

— Bizde öyle âdet yoktur,
Saklarlar da güzün yerler!

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184

b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185

8.ETKİNLİK

Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız.

CEVAP

Daha hiçbir şey yokken, Tanrı Kayra Han’la uçsuz bucaksız su vardır. Tanrı Kayra Han’ın canı sıkılır. Ak Ana, sudan çıkarak “Yarat!” deyip yeniden suya girer. Bunun üzerine Kayra Han, kendine benzer bir varlık yaratarak ona Kişi adını verir. Kayra Han’la Kişi, sonsuz suyun üzerinde iki siyah kaz gibi uçmaya başlar. Kişi, kendisini yaratandan daha yüksekte uçmak ister, ancak uçamaz, suya düşer. Boğulmak üzereyken Tanrı’ya yalvarır. Kayra Han “Yüksel!” emrini verir. Kişi batmaktan ve boğulmaktan kurtulur. Tanrı Kayra Han, dünyayı yaratmayı düşünür. Kişi’ye, “Suya dal, oradan toprak çıkar!” emrini verir. Kişi, suya dalar ve iki avucunu da toprakla doldurur. Bu sırada Kişi sudan kendisi için de toprak alır. Kendisi için aldığı toprağı ağzında saklar. Tanrı Kayra Han, Kişi’nin getirdiği toprağı suyun üzerine serpip “Büyü” emrini verir. Bu emirle Kişi’nin ağzındaki toprak da büyümeye başlar. Kişi, çaresiz kalıp Tanrı’ya yalvarmaya başlar. Tanrı, “Tükür!” der. Kişi’nin ağzındaki toprak yere dökülürken küçük tepeler oluşur. Tanrı, Kişi’ye “Artık sen günahlı oldun. Bana karşı geldin. Kötülük düşündün, bundan sonra senin adın Erlik olsun, kötü düşünceliler seninle olsun.” der. Yerde dokuz dallı bir ağaç biter. Tanrı her dalın altında ayrı bir adam yaratır ve “Dokuz millet olsun!” der. Erlik bu insanları kıskanır. Onları kötülüğe sürükler. Tanrı Kayra Han kendisi için göğün on yedinci katında bir nur âlemi yaratarak oraya çekilir. Erlik, Kayra Han’ın katına çıkıp kendisine dünya kurar. Bu durum Kayra Han’ın canını sıkar. Erlik’in dünyasını yıkmak için kahraman Mangdişere’yi gönderir. Mangdişere, güçlü mızrağıyla vurarak korkunç şimşek ve gök gürültüleri arasında bu dünyayı parça parça eder. Bu parçalar, insanlar için yaratılan ilk dünyanın üzerine düşer. Eski düz dünya engebeli bir hâl alır. Tanrı, Erlik’i yeniden cezalandırır. Onu yerin en alt katına sürer. Dünyanın sonuna kadar orada kalmasını emreder. Göğün on yedinci katında kendisi oturur, yedinci katına Gün Ana’yı, altıncı katına Ay Ana’yı oturtur.

Milli Kültürümüz Teması Cevapları

8.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.