2024 DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi Yönergesi ve e-Kılavuzu

2024 DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi Yönergesi ve e-Kılavuzu
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 4 Ortalama: 4.3]

2024 DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi Yönergesi ve e-Kılavuzu ektedir. 2024 DYK kılavuzu ve 2024DYK takvimi sitemizde. DYK Kurs Saatleri ve süresi 2024

DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

2024 DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi şu şekildedir.

DYK İŞLEMLER YILLIK KURSLAR YAZ
KURSLARI
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
17-20 Ağustos 202048-14 Haziran
2024
Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen
başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
21-24 Ağustos 202415-21 Haziran
2024
Öğrenci başvurularının alınması. 25-29 Ağustos 202422-28 Haziran
2024
Kurs sınıflarının oluşturulması. 31 Ağustos 202429 Haziran – 3 Temmuz 2024
Kursların başlaması. 31 Ağustos 20244 Temmuz 2024
Kursların tamamlanması. 6 Haziran 202428 Ağustos 2024
DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Nedir

DYK Destekleme Yetiştirme Kursları fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.

Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde de açılabilir.

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.

Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 1. dönemde eylül ayı sonuna kadar, 2. dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2. dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

DYK Destekleme Yetiştirme Kurslarına Kimler Katılabilir

DYK Kurslara;

 • a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,
 • b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler katılabilir.

Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

DYK Kurslarının Açılması Şartları

DYK kurslarının açılması şu şartlara bağlıdır. DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

 • (1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.
 • (2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.
 • (3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
 • (4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.
 • (5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

DYK Kursları Öğrenci Sayısı

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

DYK Kurslarının Kapatılması Şartları

Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

DYK Kurslarında Açılacak Dersler

 • (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır.
 • (2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu).
 • (3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

DYK Kurs Saatleri

Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

DYK Kurslarının Süresi

Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder.

Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

DYK Kurslarında Öğretmen Görevlendirilmesi

Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi şu şekildedir.

 • (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri
 • belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
 • (2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
 • (3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
 • DYK Destekleme Yetiştirme Kursları Takvimi

DYK Yararlanılacak Kaynaklar

Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir.

DYK Kurslarında Devamsızlık

 • (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.
 • (2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
 • (3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

DYK Kurs İdaresi ve Görevleri

Kurs merkezi müdürü ve görevleri
(1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi
müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a)Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b)Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
c)Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri
yapmak,
d)Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri
(1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;
a)Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin
devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine
ilişkin işlemleri yürütmek,
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.

DYK Yönerge ve e-Kılavuz

DYK Yönergesini PDF olarak indir

DYK e-Kılavuzu PDF olarak indir

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.