2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB. Bu yazımızda Bursluluk Sınavı Hakkında Genel Bilgilerden bahsedeceğiz. 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB. Bursluluk sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler. 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları

İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu

İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Kılavuzunu BURADAN indirebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI GERİ SAYIM SAYACI

Kimler Bursluluk Sınavına Katılamaz

 • Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
 • Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.
 • Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.
 • Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.
 • Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan çocukların özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.
 • Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.
 • 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

Öğrenci Velisi ve Okul Müdürlüğünün Dikkatine

 1. Bu kılavuz “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 2. İOKBS’ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
 3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz.
 4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.
 5. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, idari ve mali açıdan sorumlu olacaklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecekler ve belgelerin eksik ya da yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edeceklerdir. Başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2024 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.
 6. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.
 7. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, bu kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Bakanlıkça belirlenir
  ve kamuoyuna duyurulur.
 8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması hâlinde bu durumdaki öğretmenlerin başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.
 9. 20243 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

İOKBS GENEL AÇIKLAMALAR

 • İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olması kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
 • Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
 • Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.
 • Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.
 • Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler.
 • Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir.
 • Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
 • Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
 • Bursluluk hakkı, 01 Ekim 2024 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
 • 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları

 • BAŞVURU ŞARTLARI
  a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
  c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
  ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
  d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
 • 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

İOKBS Kontenjan Dağılımı

 • Kontenjan Dağılımı:
 • 1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
 • a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
 • b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
 • c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
 • ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
 • 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

İOKBS BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;
a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,
c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,
ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

BURSLULUK SINAVININ KAPSAMI

5, 6, 7. SINIFLAR

DERS ADISORU SAYISI
Türkçe25
Matematik25
Fen Bilimleri25
Sosyal Bilgiler25
Sınav Süresi120 Dakika
2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

8. SINIFLAR

DERS ADISORU SAYISI
Türkçe25
Matematik25
Fen Bilimleri25
Sosyal Bilgiler (İnkılap ve Din Kültürü)25
Sınav Süresi120 Dakika
2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

9, 10, 11. SINIFLAR

DERS ADISORU SAYISI
Türk Dili ve Edebiyatı25
Matematik25
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)25
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü)25
Sınav Süresi120 Dakika
2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

Bursluluk Sınavının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

 • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
  a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
  b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden/geri dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,
  c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
  ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
  d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
  e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,
  databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
  f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
  g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
  ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
  h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
  ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan
  tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu Başvuru Şartları Genel Bilgiler MEB

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.