8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 7. Ünite (83-94 Sayfalar) Tourism

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 7. Ünite (83-94 Sayfalar) Tourism
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 7. Ünite (83-94 Sayfalar) Tourism

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri

Unit 1 – Friendship Pages: 11-22
Unit 2 – Teen Life Pages: 23-34
Unit 3 – In The Kitchen Pages: 35-46
Unit 4 – On The Phone Pages: 47-58
Unit 5 – The Internet Pages: 59-70
Unit 6 Adventures Pages: 71-82
Unit 7 Tourism Pages: 83-94
Unit 8 Chores Pages: 95-106
Unit 9 Science Pages: 107-118
Unit 10 Natural Forces 119-130

8.Sınıf İngilizce MEB 7. Ünite Kelimeleri

1 Accommodation 21 Historic site
2 All-inclusive 22 Incredible
3 Ancient 23 Journey
4 Architecture 24 Landmark
5 Attraction 25 Monument
6 Authentic 26 Mosque
7 Bamboo bungalow 27 Preserve
8 Bed and breakfast 28 Prophet
9 Boutique hotel 29 Province
10 Bridge 30 Refresh
11 Budget 31 Region
12 Capital 32 Resort
13 Caravansary 33 Rural
14 Ceremony 34 Settlement
15 Country side 35 Shrine
16 Culture 36 Souvenir
17 Delight 37 Square
18 Destination 38 Tomb
19 Fascinating 39 Trip
20 Fountain 40 Urban

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 7. Ünite

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 7. Ünite cevapları

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84

Warm Up

Write the names of the famous city squares under the pictures. Share them with your classmates.(Ünlü şehir meydanlarının isimlerini resimlerin altına yazın. Onları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.)

(B) National Flag Square (D) Trafalgar Square (A) Sultanahmet Square (C) Times Square

Activity 1

Listen to the recording. Tick ( ) the sentences True or False.(Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini () işaretleyin.)

(F) 1 Orkhon Inscriptions are modern monuments.
(T) 2 They date back to the Göktürks.
(T) 3 Tuscany is at the countryside in Italy.
(F) 4 There aren’t any historic sites in Tuscany.
(F) 5 Toronto is a rural city.
(T) 6 It has a modern architecture.

Activity 2

Suppose that you are going on a holiday with your family. What type of places do you prefer? Why? Answer the question by using the phrases.(Diyelim ki ailenizle tatile gidiyorsunuz. Ne tür yerleri tercih edersin? Neden? Soruları cümleleri kullanarak cevaplayın.)

I prefer rural places. I think they are peaceful

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

L – 2 Lesson

Activity 1

Tick (✔) the tourist attractions you prefer visiting.(Ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz turistik yerleri işaretleyin (✔).)

Mosques (✔) Caves (✔) Castles Museums

Activity 2

Read the journal entries. Suppose that you visit both cities. How would you feel? (Dergi girişlerini okuyun. Her iki şehri de ziyaret ettiğinizi varsayalım. Nasıl hissederdin?)

I would love kebab and mırra. I eould love Şanlıurfa.
I would like Konya. I would want to Çatalhöyük.

Activity 3

Read the journal entries again. Answer the following questions(Dergi kayıtlarını tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın)

Activity 4

Where have you been to in Turkey? Express your experiences. (Türkiye’de neredeydin? Deneyimlerinizi ifade edin.)

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86

L – 3 Lesson

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.(Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin. )

Activity 2

Work in pairs. Read the dialogue. Exchange information about tourism and share your favorite tourist attractions by giving details as in the sample dialogue.(Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu oku. Turizm hakkında bilgi alışverişinde bulunun ve örnek diyalogda olduğu gibi ayrıntıları vererek en sevdiğiniz turistik yerleri paylaşın.)

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87

L – 4 Lesson

Activity 1

Match the words/ phrases with the related titles.(Kelimeleri / kelime öbeklerini ilgili başlıklarla eşleştirin.)

1 accommodation (c) c all-inclusive resort, bed & breakfast hotel
2 transportation (d)   d bus, plane, train, ship, car, bike
3 location (b) b south, east, north, west
4 attraction (a) a castle, mosque, palace, lake, museum

Activity 2

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.(Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimelerle / kelime öbekleriyle doldurun.)

Phuket Island; 1- Southern, 2- plane, 3- J. Bond İsland. 4- tropical

Mostar; 1- Bosnia and Herzegovina, 2- boutique hotels, 3- Mostarn Bridge, 4- 2000 

Activity 3

Share your favorite tourist attraction by making simple comparisons as in the sample.(Örnekte olduğu gibi basit karşılaştırmalar yaparak en sevdiğiniz turistik yeri paylaşın.)

My favoritae tourist atraction is Phuket Island. It has more accomations than Mostar. 

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88

L – 5 Lesson

Activity 1

Scan the brochure. Choose the correct answer.(Broşürü tarayın. Doğru cevabı seç.)

1 Safranbolu is in the northeast of ….…………………… .
a Kastamonu b Karabük c Kırşehir
2 Safranbolu is in ……………………… World Heritage List.
a UN b UNICEF c UNESCO
3 Mostly ……………………… are common in Safranbolu.
a bed and breakfast pansions b all-inclusive hotels c incredible resorts

Activity 2

Read the brochure. Where can you stay in Safranbolu?(Broşürü okuyun. Safranbolu’da nerede konaklayabilirsiniz? )

Activity 3

Read the brochure again. Write a similar one about your favorite tourist attraction. Use the steps.(Broşürü tekrar okuyun. En sevdiğiniz turistik yerler hakkında benzer bir şey yazın. Adımları kullanın.)

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89

L – 6 Lesson

Activity 1

Go around in the classroom. Ask the questions to two of your friends. Tick their answers in the chart.( Sınıfta dolaş. Soruları iki arkadaşınıza sorun. Yanıtları grafikte işaretleyin . )

Activity 2

Share the results in the classroom. (Sonuçları sınıfta paylaşın.)

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90

A – 7 Assignment

Visual Dictionary
Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.( Görsel Sözlük Bu birimden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin. )

Do Your Best! lead the interview. Prepare a travel plan by using maps and pictures to compare each destinations.(En iyisini yap! mülakata liderlik etmek. Her bir hedefi karşılaştırmak için haritaları ve resimleri kullanarak bir seyahat planı hazırlayın.)

S – 7 Self-assessment

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91

1- Match the words with the pictures. (There are two extra words.)(Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (Fazladan iki kelime daha var.))

1- bridge 2- castle 3- rural 4- square 5- urban 6- fountain

2- Put the sentences into the correct order.(Cümleleri doğru sıraya koyun.)

(3) a. After that, we travelled to see the great migration of wildebeest and zebra.
(4) b. We joined a safari in Serengeti National Park, Tanzania.
(2) c. Firstly, our tour guide informed us about the place, ecosystem and the wild life of the National Park.
(5) d. We departed that place with unforgettable memories at the end of the day.
(1) e. Last year, I spent a month in Africa with my friend.

3- Find the missing letters.( Kayıp harfleri bulun.)

1- TOURIST
2- TRIP
3- SEASIDE
4- ISLAND
5- HISTORIC
6- PROVINCE
7- HOLIDAY
8- FAMOUS

4- Read the texts. Which questions don’t have their answers? Tick (✔) them.(Metinleri okuyun. Hangi soruların cevapları yok? Onları işaretleyin (✔))

(✔) 1. What is the climate?
(✔) 2. What is the price of the tour?
3. Where did they stay?
(✔) 4. Who did they go with?
(✔) 5. What did they taste?
6. What are the tourist attractions of the cities?
7. Who visited these cities?

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92

Activity 1
Solve the puzzle.(Yap bozu çöz.)

1- RURAL
2- RESORT
3- ANCIENT
4- VACATION
5- TOURISTIC
6- INCREDIBLE
7- PENINSULA
8- LOCATION
9- CULTURE
10- SQUARE
11- URBAN

Activity 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out. ( Kaydı dinleyin ve diyalogları bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç. )

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93

Activity 3

Match the questions with their answers. (There is one extra answer.) (Onların yanıtları ile soruları eşleştir. (Fazladan bir cevap var.))

1- d 2- a 3- 3- g 4- f 5- b 6- c

Activity 4

Put the words/ phrases into the correct order. (Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun. )

8.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94

Activity 5

Here are eight of the World Heritages in Turkey. Look at the map and the pictures. Write your preferences. State your personal opinions and make simple comparisons.( İşte Türkiye’deki sekiz Dünya Mirası. Haritaya ve resimlere bakın. Tercihlerinizi yazın. Kişisel görüşlerinizi belirtin ve basit karşılaştırmalar yapın. )

8.Sınıf İngilizce MEB Yayınları TÜM ÜNİTELERİN CEVAPLARI

  • 8.Sınıf MEB Yayınları 1.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 2.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 3.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 4.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 5.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 6.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 7.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 8.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 9.Ünite Cevapları
  • 8.Sınıf MEB Yayınları 10.Ünite Cevapları

İNGİLİZCE CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.