MBA – Model Bilimler Akademisi

7. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı MEB 2020 2021

7. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı MEB 2020 2021
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

7.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı MEB 2020 2021

7. Sınıf Matematik Konuları MEB

7.Sınıf Matematik Konuları MEB 2019-2020. 7.Sınıf Matematik Konuları MEB

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 7.Sınıf Matematik Konuları aşağıda listelenmiştir.

7. sınıf matematik müfredatı ana üniteden oluşmaktadır, Müfredattaki konuların kazanımları için 7. Sınıf Matematik Kazanımları sayfamızı, MEB Testleri için 7.Sınıf MEB Kazanım Testleri ve Cevapları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 7. Sınıf Matematik Ders Kitapları Pdf olarak indirebilir ve gerekli tüm içeriklere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır.

Sayılar ve İşlemler

7. sınıf Sayılar ve İşlemler öğrenme alanı tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ile birlikte rasyonel sayıların tanıtılmasını, karşılaştırılmasını ve rasyonel sayılarla dört işlem yapıp problem çözmeyi içermektedir.

7. sınıfta oran ve orantı alt öğrenme alanına gelince öğrencilerin oranları verilen çoklukları belirlemeleri, gerçek hayat durumlarını inceleyerek orantısal durumları tespit etmeleri, doğru ve ters orantılı çoklukları anlayarak ilgili problemleri çözmeleri beklenmektedir.

Sayılar ve İşlemler öğrenme alanı 7. sınıfta yüzdeler ile son bulmakta, bu alt öğrenme alanında öğrencilerin yüzde problemlerinde verilmeyen çokluğu bulmaları ve bir çokluğu belirli bir yüzde ile artırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapmaları beklenmektedir.

Cebir

7. sınıfta iki alt öğrenme alanı vardır: cebirsel ifadeler ile eşitlik ve denklem. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları, eşitlik kavramını anlamaları ve birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri ve ilgili problemleri çözmeleri beklenmektedir.

Geometri ve Ölçme

7. sınıf Geometri ve Ölçme öğrenme alanında açıortay, yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açı kavramları ele alınıp bunların özellikleri incelenmektedir. Çokgenler konusunda ise düzgün çokgenler ve iç ve dış açıları ele alınmakta olup dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen incelenerek yamuk ve eşkenar dörtgene ait alan bağıntıları oluşturularak ilgili alan problemlerinin çözülmesi beklenmektedir.

Çember alt öğrenme alanında ise çemberde merkez açı gördüğü yaylar ile birlikte değerlendirilerek öğrencilerin çemberin ve çember parçasının uzunluğunu, daire ve daire diliminin alanını hesaplamaları beklenmektedir.

Cisimlerin farklı yönlerden görünümlerinin çizilmesi de 7. sınıfta yer almaktadır.

Veri İşleme

7. sınıfta daire ve çizgi grafiği kavramları ele alınmakta ve öğrencilerin bu grafikleri yorumlamaları beklenmektedir. Bunların yanı sıra ortalama, ortanca ve tepe değer kavramlarının öğrenciler tarafından anlaşılması, hesaplanması ve yorumlanması beklenmektedir. Ayrıca verileri uygun olan gösterimler ile sunmaları istenmektedir

7. Sınıf öğrencilerinin sorumlu oldukları Matematik konuları aşağıdadır. 

7.SINIF MATEMATİK KONULARI 2020

1. ÜNİTE KONULARI

 • Tam Sayılarla İşlemler
  • Tam Sayılarla Toplama İşlemi
  • Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
  • Toplama İşleminin Özellikleri
  • Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
  • Tam Sayılarla Bölme İşlemi
  • Tam Sayıların Kendileri ile Tekrarlı Çarpımını İfade Etme (Üslü Sayılar)
  • Tam Sayılarla Problemler

2. ÜNİTE KONULARI

 • Rasyonel Sayılar        
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler          
  • Rasyonel Sayılar
  • Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi
  • Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
  • Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Etme
  • Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma

3. ÜNİTE KONULARI

 • Cebirsel İfadeler
  • Cebirsel İfadelerde Toplama İşlemi
  • Cebirsel İfadelerde Çıkarma İşlemi
  • Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma
  • Sayı Örüntüleri
 • Eşitlik ve Denklem
  • Eşitliğin Korunumu İlkesi       
  • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma     
  • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü      
  • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemleri Çözme      

4. ÜNİTE KONULARI

 • Oran ve Orantı  
  • Oran
  • Oranda Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer
   Orantı
  • Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki
  • Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
  • Ters Orantı
  • Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler
 • Yüzdeler          
  • Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma
  • Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
  • Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde İle Arttırmaya veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar
  • Yüzde İle İlgili Problemler

5. ÜNİTE KONULARI

 • Doğrular ve Açılar
  • Bir Açının Açı Ortayı
  • İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar
 • Çokgenler       
  • Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları 
  • Düzgün Çokgenler
  • Dörtgenler 
  • Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı 
  • Alan İle İlgili Problemler 
 • Çember ve Daire            
  • Çemberin Elemanları
  • Çemberde Merkez Açı
  • Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
  • Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

6. ÜNİTE KONULARI

 • Veri Analizi         
  • Verilere İlişkin Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama
  • Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri Bulma
  • Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği 
  • Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri
 • Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
  • Üç Boyutlu Cisimlerin İki Boyutlu Görünümlerini Çizme
  • Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma 

Yeni Milli Eğitim Müfredatı

Bunlara baktınız mı?

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Öğrenme-öğretme sürecinde etkili olan birçok faktör programın uygulanma sürecinde de etkilidir. Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğretmenlere esneklik tanınmaktadır. Program’ın uygulanmasında dikkat edilecek esaslar aşağıda sıralanmıştır:
 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. Bu nedenle matematik öğretim çalışmalarında öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.
 • Öğrencilerin önceki öğrenmeleri tespit edilmeli ve etkin öğrenmeyi destekler nitelikteki etkinliklerle öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.
 • Yeni kavramların öğretiminde ve yapılacak olan değerlendirmelerde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılmalıdır. Sayı kartları, onluk bloklar, kesir takımları, basit günlük materyallerden elde edilecek çeşitli modeller vb. bu materyallere örnek olarak gösterilebilir.
 • Matematik öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri, matematiksel kavramların içselleştirilmesi, anlaşılması ve yapılandırılmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler, öğretim sürecinde kavramları nasıl yapılandırdıklarını sergilerken, bireysel ve bireylerarası iletişim kurmaya da teşvik edilmelidir.
 • Matematiksel kavramların öğrenimi sürecinde öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilmeleri için öğretmenlerin yönlendirmeleri gerekli ve önemlidir. Bu bağlamda, “Bu probleme benzer bir problemle daha önce karşılaştın mı? Eğer karşılaştıysan nasıl bir yol izlediğini hatırlıyor musun? Bu problemin çözümünde işe yarayacak yolu biliyor musun?” gibi sorularla öğrencinin düşünme sürecini ortaya koymasına ve güçlendirmesine fırsat verilmelidir.
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmenin matematik başarısı üzerine etkisi göz ardı edilemez. Ünite içerikleriyle ilişkili olarak uygun görülen bölümlerde matematik oyunlarına yer vermeye çalışılmalıdır.
 • Matematiğin hayatın bir parçası olduğu unutulmamalı, bunun için her fırsat matematiksel düşünmenin gelişimi için değerlendirilmelidir. Bu amaçla diğer derslerle Matematik dersi arasında yeri geldikçe ilişkilendirmeler yapılmalıdır. Örneğin gerek günlük hayatta karşılaşılan gerekse Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi içinde yer bulan ekmek israfı, geri dönüşüm, sağlıklı ve planlı hayat, vergi bilinci, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri gibi konular özellikle vurgulanmalı ve bu konularda örnekler verilmelidir.
 • Program’ın uygulanmasında öğrenciler arasındaki bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, matematik öğretim sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımlar tercih edilmelidir.
 • Program’da yer alan cebir öğrenme alanı, matematiksel düşüncenin önemli bir alt boyutu olan cebirsel düşünme açısından matematik öğretimi alanında yapılan çalışmalar dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. Cebir öğrenme alanına ait kazanımlar işlenirken kazanımların sırasına dikkat edilmeli ve yeri geldiğinde diğer öğrenme alanlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirilmelidir.
 • Program’da yer alan öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımların sıralanışı, işleniş sırası değildir.
 • Her sınıf için önerilen ünite sıralaması Program’da “Üniteler ve Zaman Dağılımları” başlığı altında ayrıca belirtilmiştir. İşleniş sıralamasında bu öneriler dikkate alınmalıdır.
 • Ders kitaplarında, ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidilebilir. Sınıf seviyesine göre kazanımlar birleştirilerek işlenebilir. Gerekli hâllerde bir kazanım başka bir ünite altında da ele alınabilir.
 • Bir kazanımın işleniş süresi, başta öğrencilerin seviyesi olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle Program’daki kazanımlara yönelik verilen işleniş süreleri ve yüzdeleri kesin olmayıp yaklaşık değerleri belirtmektedir.
 • Matematik Dersi Öğretim Programı öğrenciyi merkeze alan ve kavramsal anlamayı önemseyen bir bakış açısına sahip olmakla birlikte, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen 8 anahtar yetkinlikle birlikte esneklik, estetik, eşitlik, adalet ve paylaşım gibi değerleri de uygun kazanımlarla ilişkilendirmeyi öne çıkarmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.
admatic burada