MBA – Model Bilimler Akademisi

6.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB Yeni Müfredat

6.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB Yeni Müfredat
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 9 Ortalama: 2.6]

6.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB Yeni Müfredat

6.Sınıf Matematik Konuları MEB 2020

6.Sınıf Matematik Konuları MEB 2020

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 6.Sınıf Matematik Konuları aşağıda listelenmiştir.

6. sınıf matematik müfredatı ana üniteden oluşmaktadır, Müfredattaki konuların kazanımları için 6. Sınıf Matematik Kazanımları sayfamızı, MEB Testleri için 6.Sınıf MEB Kazanım Testleri ve Cevapları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 6. Sınıf Matematik Ders Kitapları Pdf olarak indirebilir ve gerekli tüm içeriklere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır.

Sayılar ve İşlemler

6. sınıfta 5.sınıfın devamı olarak doğal sayılarda işlem önceliğini gerektiren kazanımlar yer almaktadır. Bu sınıf seviyesinde doğal sayıların çarpan ve katlarına yönelik çalışmalara da yer verilmiştir. Öğrencilerden bu seviyede kümelerle ilgili temel kavramları anlamaları, tam sayıları anlamlandırmaları ve sıralamaları beklenmektedir.

5. sınıfın devamı olarak kesirleri sıralama, karşılaştırma ve kesirlerle dört işlem yapmaya yönelik kazanımlar 6. sınıf seviyesinde yer almaktadır. Öğrencilerin bu seviyede ayrıca ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümlemeleri, bu sayılara ilişkin çarpma ve bölme işlemlerini yapmaları ve oran kavramını anlamlandırmaları beklenmektedir.

Cebir

Cebir öğrenme alanına ilişkin kazanımlar ilk olarak 6. sınıfta yer almaktadır. Bu sınıf seviyesinde öğrencilerden sayı örüntülerinde istenilen terimi bulmaları, cebirsel ifadeleri anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

Geometri ve Ölçme

6. sınıfa öğrencilerin açı, eş açı ve yükseklik kavramlarını anlamlandırmaları, paralelkenar ve üçgenin alanlarını hesaplamaları beklenir. Bu seviyede çember kavramı ve dikdörtgenler prizmasının hacmini anlamlandırmaya ve hesaplamaya yönelik kazanımlara da yer verilmiştir.

Veri İşleme

6. sınıf seviyesinde iki veri grubuna ilişkin veri elde etmeleri, bu verileri düzenlemeleri ve analiz etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklık kullanması bu seviyede hedeflenen kazanımlar arasındadır.

6.SINIF MATEMATİK KONULARI 2020

1.ÜNİTE

 • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Üslü Sayılar       
  • İşlem Önceliği       
  • Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği       
  • Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme ve Kurma   
 • Çarpanlar ve Katlar
  • Doğal Sayıların Çarpanları ve Katlarını Belirleme     
  • 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a Kalansız Bölünebilme Kurallarını Açıklama
  • Asal Sayıları Özellikleri ile Belirleme       
  • Doğal Sayıların Asal Çarpanlarını Belirleme       
  • İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ile Ortak Katlarını Belirleme 
 • Kümeler
  • Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar      
  • Kümelerin Farklı Gösterimleri   
  • Küme, Eleman, Eleman Sayısı, Boş Küme, Birleşim, Kesişim Kavramları       

2.ÜNİTE

 • Tam Sayılar
  • Tam Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme       
  • Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama       
  • Bir Tam Sayının Mutlak Değerini Belirleme ve Anlamlandırma      
 • Kesirlerle İşlemler
  • Kesirleri Karşılaştırma, Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme      
  • Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama       
  • Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme       
  • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma        
  • Bir Doğal Sayı ile Bir Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma       
  • İki Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma    
  • Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme, Bu işlemi Anlamlandırma       
  • İki Kesrin Bölme İşlemini Yapma ve Anlamlandırma       
  • Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonuçlarını Tahmin Etme   
  • Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme        

3.ÜNİTE

 • Ondalık Gösterim
  • Ondalık Gösterimin Bölme İle İlişkisi
  • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme       
  • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama      
  • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma    
  • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi Yapma       
  • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları; 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemi       
  • Sayıların Ondalık Gösterimleri ile Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme       
  • Ondalık İfadelerle Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme  
 • Oran
  • Çoklukları Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Oranı Farklı Biçimlerde Gösterme       
  • Oranları Karşılaştırma       
  • Birimli Oran ve Birimsiz Oran       

4.ÜNİTE

 • Cebirsel İfadeler
  • Cebir Konusuna Giriş       
  • Cebirsel İfadeler       
  • Cebirsel İfadelerin Değerini Hesaplama       
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma ve Uygun Verileri Elde Etme       
  • İki Gruba Ait Verileri İkili Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği İle Gösterme
  • Veri Analizi
  • Bir Veri Grubuna Ait Açıklığı Hesaplama ve Yorumlama       
  • Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalamayı Hesaplama ve Yorumlama  
  • Veri Gruplarını Karşılaştırma       

5.ÜNİTE

 • Açılar
  • Açı ve Açı Çeşitleri    
  • Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme       
  • Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar       
 • Alan Ölçme
  • Üçgenin Alanı       
  • Paralelkenarın Alanı       
  • Alan Ölçme Birimleri       
  • Arazi Ölçme Birimleri       
  • Alan ile İlgili Problemleri Çözme       

6.ÜNİTE

 • Çember
  • Çemberi tanımlama
 • Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
  • Birim Küplerden Hacim Ölçme       
  • Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Hacmini Bulma   
  • Hacim Ölçme Birimleri       
  • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme       
 • Sıvı Ölçme
  • Sıvılarda Ölçme

Bunlara baktınız mı?

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Öğrenme-öğretme sürecinde etkili olan birçok faktör programın uygulanma sürecinde de etkilidir. Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğretmenlere esneklik tanınmaktadır. Program’ın uygulanmasında dikkat edilecek esaslar aşağıda sıralanmıştır:
 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. Bu nedenle matematik öğretim çalışmalarında öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.
 • Öğrencilerin önceki öğrenmeleri tespit edilmeli ve etkin öğrenmeyi destekler nitelikteki etkinliklerle öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.
 • Yeni kavramların öğretiminde ve yapılacak olan değerlendirmelerde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılmalıdır. Sayı kartları, onluk bloklar, kesir takımları, basit günlük materyallerden elde edilecek çeşitli modeller vb. bu materyallere örnek olarak gösterilebilir.
 • Matematik öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri, matematiksel kavramların içselleştirilmesi, anlaşılması ve yapılandırılmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler, öğretim sürecinde kavramları nasıl yapılandırdıklarını sergilerken, bireysel ve bireylerarası iletişim kurmaya da teşvik edilmelidir.
 • Matematiksel kavramların öğrenimi sürecinde öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilmeleri için öğretmenlerin yönlendirmeleri gerekli ve önemlidir. Bu bağlamda, “Bu probleme benzer bir problemle daha önce karşılaştın mı? Eğer karşılaştıysan nasıl bir yol izlediğini hatırlıyor musun? Bu problemin çözümünde işe yarayacak yolu biliyor musun?” gibi sorularla öğrencinin düşünme sürecini ortaya koymasına ve güçlendirmesine fırsat verilmelidir.
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmenin matematik başarısı üzerine etkisi göz ardı edilemez. Ünite içerikleriyle ilişkili olarak uygun görülen bölümlerde matematik oyunlarına yer vermeye çalışılmalıdır.
 • Matematiğin hayatın bir parçası olduğu unutulmamalı, bunun için her fırsat matematiksel düşünmenin gelişimi için değerlendirilmelidir. Bu amaçla diğer derslerle Matematik dersi arasında yeri geldikçe ilişkilendirmeler yapılmalıdır. Örneğin gerek günlük hayatta karşılaşılan gerekse Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi içinde yer bulan ekmek israfı, geri dönüşüm, sağlıklı ve planlı hayat, vergi bilinci, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri gibi konular özellikle vurgulanmalı ve bu konularda örnekler verilmelidir.
 • Program’ın uygulanmasında öğrenciler arasındaki bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, matematik öğretim sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımlar tercih edilmelidir.
 • Program’da yer alan cebir öğrenme alanı, matematiksel düşüncenin önemli bir alt boyutu olan cebirsel düşünme açısından matematik öğretimi alanında yapılan çalışmalar dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. Cebir öğrenme alanına ait kazanımlar işlenirken kazanımların sırasına dikkat edilmeli ve yeri geldiğinde diğer öğrenme alanlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirilmelidir.
 • Program’da yer alan öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımların sıralanışı, işleniş sırası değildir.
 • Her sınıf için önerilen ünite sıralaması Program’da “Üniteler ve Zaman Dağılımları” başlığı altında ayrıca belirtilmiştir. İşleniş sıralamasında bu öneriler dikkate alınmalıdır.
 • Ders kitaplarında, ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidilebilir. Sınıf seviyesine göre kazanımlar birleştirilerek işlenebilir. Gerekli hâllerde bir kazanım başka bir ünite altında da ele alınabilir.
 • Bir kazanımın işleniş süresi, başta öğrencilerin seviyesi olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle Program’daki kazanımlara yönelik verilen işleniş süreleri ve yüzdeleri kesin olmayıp yaklaşık değerleri belirtmektedir.
 • Matematik Dersi Öğretim Programı öğrenciyi merkeze alan ve kavramsal anlamayı önemseyen bir bakış açısına sahip olmakla birlikte, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen 8 anahtar yetkinlikle birlikte esneklik, estetik, eşitlik, adalet ve paylaşım gibi değerleri de uygun kazanımlarla ilişkilendirmeyi öne çıkarmaktadır.

pi sayisi nedir

Matematik öğretmeni. Öğrencilerimle sınavlara yönelik ONLİNE ve BİREBİR dersler yapıyorum. Detaylı bilgiye istanbulozelogretmen.com adresinden ulaşabilirsiniz.  Ayrıca aşağıdaki linklerden beni takip edebilirsiniz.

MBA Akademisi son projelerimden birisi olarak 2019 yılında yayın hayatına girdi. Amacımız özgün içerikler sunmak. Sitemizde ÖSYM sınavları ve eğitimle ilgili aradığınız her şeyi bulmanız için güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.