12.Sınıf İngilizce Kelimeler ve Türkçe Anlamları Tüm Üniteler 2024

12.Sınıf İngilizce Kelimeler ve Türkçe Anlamları Tüm Üniteler 2024
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 4 Ortalama: 4.3]

12.Sınıf ingilizce Kelimeler ve Türkçe Anlamları Tüm Üniteler 12.sınıf ingilizce kelimeler pdf 12. Sınıf İngilizce Kelimeler ve anlamları 12. sınıf ingilizce kelimeler 1. dönem 12. sınıf ingilizce kelimeler 2. dönem ünite 12.sınıf ingilizce kelimeler ünite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.Sınıf İngilizce Kelimeler ve Türkçe Anlamları

12.Sınıf ingilizce Kelimeler Türkçe Anlamları tüm üniteler

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 1

I’d say the exact opposite exp /aɪd seɪ ði ɪgˈzækt ˈɑpəzət/ : TAM TERSİNİ SÖYLERDİM
impact v /ɪmˈpækt/ : ETKİ, DARBE
indeed adv /ɪnˈdid/ : ASLINDA
inspiration n /ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n/ : İLHAM
majority n /məˈʤɔrəti/ : ÇOĞUNLUK
make up phr v /meɪk ʌp/ : MAKYAJ
minority n /maɪˈnɔrəti/ : AZINLIK
motto n /ˈmɑdoʊ/ : PAROLA
name after phr v /neɪm ˈæftər/ : ADINI VERMEK
No doubt about it exp /noʊ daʊt əˈbaʊt ɪt/ : ŞÜPHESİZ
outburst n /ˈoutˌbərst/ : PATLAMA
percussion n /pərˈkəʃən/ : VURMALI
raucous adj /ˈrɔkəs/ : KISIK , BOĞUK
reggae n /ˈrɛˌɡeɪ/ :
remain v /rəˈmeɪn/ : KALMAK
shrill adj /ʃrɪl/ : TİZ
tribute n /ˈtrɪbjut/ : TAKDİR
tune n /t(j)un/ : AYARLAMAK
unprecendented adj /ənˈpresəˌdəntid/ : EŞİ GÖRÜLMEMİŞ
upbeat adj /ˈəpˌbit/ : KARŞI ÇIKILACAĞI
venue n /ˈvɛnˌju/ : YERİ
woodwind n /ˈwʊdˌwɪnd/ : TAHTA, NEFESLİ ÇALGI

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 2

acquaintance n /əˈkwāntəns/ : TANIDIK
apathetic adj /ˌæpəˈθɛdɪk/ : İLGİSİZ
attitude n /ˈædəˌt(j)ud/ : TUTUM
beget v /bəˈɡɛt/ : YARATMAK
benefit n /ˈbenəfit/ : YARAR
comfort v /ˈkəmfərt/ : KONFOR
companion n /kəmˈpanyən/ :
company v /ˈkʌmp(ə)ni/ : ŞİRKET
cooperation n /koʊˌɑpəˈreɪʃ(ə)n/ : İŞBİRLİĞİ
debate n /dəˈbāt/ : TARTIŞMA
decay n /dəˈkeɪ/ : ÇÜRÜME , BOZULMA
dedication n /ˌdɛdəˈkeɪʃ(ə)n/ : TAHSİS EDİLMİŞ
distracted adj /dəˈstræktəd/ : DİKKATİ DAĞILMIŞ
emphasize v /ˈɛmfəˌsaɪz/ : VURGU YAPMAK
fair adj /fɛr/ : ADİL
faithful adj /ˈfeɪθfəl/ : SADIK
favorable adj /ˈfāv(ə)rəb(ə)l/ : OLUMLU
fidelity n /fəˈdelədē/ : DOĞRULUK
give away phr v /gɪv əˈweɪ/ : ÇEKİLİŞ
have in common with phr /hæv ɪnˈkɑmən wɪð/ : ORTAK OLMAK
impressive adj /imˈpresiv/ : ETKİLEYİCİ
insincere adj /ɪnsɪnˈsɪə/ : SAMİMİYETSİZ
judge v /dʒədʒ/ : HAKİM
knowledgeable adj /ˈnɑlədʒəb(ə)l/ : BİLGİLİ
look like phr v /lʊk laɪk/ : BENZEMEK
loyalty n /ˈloiəltē/ : SADAKAT
make smile phr /meɪk smaɪl/ : GÜLÜMSETMEK
mannerism n /ˈmanəˌrizəm/ : YAPMACIKLIK
mutual adj /ˈmjutʃ(u)əl/ : KARŞILIKLI
popularity n /ˌpäpyəˈlerədē/ : POPÜLERLİK
praising adj /ˈpreɪzɪŋ/ : ÖVME
pretend v /prəˈtend/ : TAKLİT
pretension n /ˈpriːtɛnʃ(ə)n/ : GÖSTERİŞ
quality n /ˈkwɒlɪti/ : KALİTE
quote n /kwoʊt/ : ALINTI
reliability n /rɪlʌɪəˈbɪlɪti/ : GÜVENİLİRLİK
rely v /rəˈlī/ : İNANMAK
rubric n /ˈrubrɪk/ : YAZI BAŞLIĞI
sincere adj /sɪnˈsɪr/ : SAMİMİ
sincerity n /sinˈserədē/ : SAMİMİYET
statue n /ˈstætʃu/ : STATÜ
status n /ˈstætəs/ : DURUM
supportive adj /səˈpôrdiv/ : DESTEKLEYİCİ
thoughtful adj /ˈθɔtfəl/ : DÜŞÜNCELİ
well-spoken adj /wɛl ˈspoʊkən/ : İYİ KONUŞMA

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 3

abolish v /əˈbɑlɪʃ/ : ORTADAN KALDIRMAK
abuse v /əˈbjuːz/ : TACİZ
allocate v /ˈaləˌkāt/ : AYIRMAK
appreciate v /əˈprēSHēˌāt/ : TAKDİR ETMEK
asylum n /əˈsīləm/ : İLTİCA
blind n /blaɪnd/ : KÖR
conscience n /ˈkän(t)SHəns/ : VİCDAN
copyright n /ˈkɑpiˌraɪt/ : TELİF
deaf n /def/ : SAĞIR
developing adj /dɪˈvɛləpɪŋ/ : GELİŞMEKTE
dignity n /ˈdiɡnədē/ : HAYSİYET
disabled adj /ˌdisˈāb(ə)ld/ : ENGELLİ
disadvantaged adj /ˌdisədˈvan(t)ijd/ : DEZAVANTAJLI
discrimination n /dəˌskriməˈnāSH(ə)n/ : AYRIMCILIK
do away with phr v /du əˈweɪ wɪð/ : UZAKTA KALIN
donation n /dōˈnāSH(ə)n/ : BAĞIŞ
equality n /əˈkwälədē/ : EŞİTLİK
execution n /ˌeksəˈkyo͞oSH(ə)n/ : UYGULAMA
fair adj /fɛr/ : ADİL
freedom n /ˈfridəm/ : ÖZGÜRLÜK
gender n /ˈdʒɛndər/ : CİNSİYET
guilty adj /ˈɡɪlti/ : SUÇLU
homeless adj /ˈhōmləs/ : EVSİZ
hope n /hōp/ : UMUT
host v /hōst/ : EV SAHİBİ
human right n /ˈ(h)jumən raɪt/ : İNSAN HAKKI
humanity n /(h)yo͞oˈmanədē/ : İNSANLIK

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 4

access n /ˈækˌsɛs/ : GİRİŞ
account n /əˈkaʊnt/ : HESAP
anti-spyware n /ˈænti-ˈspaɪˌwɛr/ :
apparently adv /əˈparəntli/ : GÖRÜNÜŞE GÖRE
beneficial adj /ˌbɛnəˈfɪʃ(ə)l/ : YARARLI
collect v /kəˈlɛkt/ : TOPLAMAK
contribution n /ˌkäntrəˈbyo͞oSH(ə)n/ : KATKI
convenience n /kənˈvēnyəns/ : KOLAYLIK
create v /kriˈeɪt/ : OLUŞTURMAK
culprit n /ˈkʌlprɪt/ : SUÇLU
cut down phr v /kʌt daʊn/ : AĞAÇ KESMEK
cyber bullying n /ˌsībərˈbo͝olēiNG/ : SİBER ZORBALIK
cyber crime n /ˈsībərˌkrīm/ : SİBER SUÇ
cybercrook n /ˈsībərˌkro͝ok/
eliminate v /əˈlɪməˌneɪt/ : ELEMEK
exponential adj /ˌɛkspəˈnɛn(t)ʃ(ə)l/ : ÜSTEL
get out of phr v /gɛt aʊt ʌv/ : KURTULMAK
hacker n /ˈhakər/ :
harassment n /həˈræsmənt/ : TACİZ
identity theft n /aɪˈdɛntəti θɛft/ : KİMLİK HIRSIZI
infamous adj /ˈinfəməs/ : ÜNLÜ
interpret v /inˈtərprət/ : YORUMLAMAK
invasion n /inˈvāZHən/ : SALDIRI
legitimate adj /ləˈdʒɪdəmət/ : MEŞRU
log in v /lɔg ɪn/ : OTURUM AÇMAK
make sense phr /meɪk sɛns/ : MANTIKLI OLMAK
malware n /ˈmælwɛr/ : KÖTÜ
password n /ˈpæsˌwərd/ : PAROLA
phishing n /ˈfiSHiNG/ : DOLANDIRICILIK
predict v /prəˈdikt/ : TAHMİN
preventable adj /prəˈvɛn(t)əb(ə)l/ : ÖNLENEBİLEN
scam v /skæm/ : ALDATMACA
scenario n /səˈnerēˌō/ : SENARYO
software n /ˈsôf(t)wer/ : YAZILIM
sophisticated adj /səˈfistəˌkādəd/ : KARMAŞIK
suspicious adj /səˈspiSHəs/ : ŞÜPHELİ
threat n /THret/ : TEHDİT
virtual adj /ˈvərCH(o͞o)əl/ : GERÇEK

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 5

agitated adj /ˈajiˌtādəd/ : TEDİRGİN
client n /ˈklʌɪənt/ : MÜŞTERİ
confidence n /ˈkänfədəns/ : GÜVEN
cope with phr /koʊp wɪð/ : BAŞ ETMEK
demoralized adj /dəˈmôrəˌlīzd/ : MORALİNİ BOZMAK
description n /dəˈskripSH(ə)n/ : AÇIKLAMA
disorder n /ˌdisˈôrdər/ : BOZUKLUK
elated adj /ɪˈleɪtəd/ : MUTLU
frustrated adj /frʌˈstreɪtɪd/ : SİNİRLİ
influence n /ˈɪnflʊəns/ : ETKİLEMEK
interdependent adj /ɪntədɪˈpɛndənt/: BAĞIMLI
intimidate v /inˈtiməˌdāt/: YILDIRMAK
irritated adj /ˈɪrəˌteɪdəd/: RAHATSIZ OLMAK
maintain v /mānˈtān/ : SÜRDÜRMEK
mood n /mud/ : RUH HALİ
react v /riˈækt/ : TEPKİ
restless adj /ˈrɛs(t)ləs/ : HUZURSUZ
serenity n /sɪˈrɛnɪti/: HUZUR
swing v /swɪŋ/: SALINCAK
trigger v /ˈtrɪɡər/: TETİK
unstable adj /ˌənˈsteɪbəl/ : KARARSIZ
whirlpool n /ˈwəːlpuːl/: GİRDAP

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 6


application letter n /æpləˈkeɪʃən ˈlɛtər/ : BAŞVURU MEKTUBU
Could you do me a massive favor? exp /kʊd ju du mi ə
ˈmæsɪv ˈfeɪvər?/ : BANA BİR İYİLİK YAPABİLİR MİSİNİZ ?
decease
v /dɪˈsiːs/ : ÖLÜM
donate v /ˈdōˌnāt/ : BAĞIŞ
establish v /ɪˈstablɪʃ/ : KURMAK
give a hand phr /gɪv ə hænd/ : BİR EL VER
It would be my pleasure exp /ɪt wʊd bi maɪ ˈplɛʒər/ : ZEVKİM OLABİLİR
non-profit adj /nɒnˈprɒfɪt/ : KAR AMACI GÜTMEYEN
organization n /ˌôrɡənəˈzāSH(ə)n/ : ORGANİZASYON
participate v /pärˈtisəˌpāt/ : KATILMAK
passion n /ˈpaSHən/ : TUTKU
pursue v /pərˈsu/ : SÜRDÜRMEK
scholarship n /ˈskɒləʃɪp/ : BİLİM
support n /səˈpɔrt/ : DESTEK
Thank you in advance exp /θæŋk ju ɪn ədˈvæns/ : ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
underprivileged adj /ʌndəˈprɪvɪlɪdʒd/ : TEMEL SOSYAL HAKLARDAN MAHRUM
veteran n /ˈvɛt(ə)r(ə)n/ : EMEKLİ ASKER
volunteer n /ˌvɑlənˈtɪr/ : GÖNÜLLÜ
Would you do me a favor? exp /wʊd ju du mi ə ˈfeɪvər?/ : BANA BİR İYİLİK YAPAR MISIN?

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 7

climax n /ˈklaɪˌmæks/ : DÖNÜM NOKTASI
comparison n /kəmˈpɛrəsən/ : KARŞILAŞTIRMA
compete v /kəmˈpit/ : YARIŞMAK
conflict n /ˈkɑnˌflɪkt/ : FİKİR AYRILIĞI
dawn n /dɔn/ : ŞAFAK
environment n /inˈvīrənmənt/ : ÇEVRE
evacuate v /ɪˈvækjəˌweɪt/ : TAHLİYE ETMEK
exceptionally adv /ˌikˈsepSH(ə)nəlē/ : SON DERECE
furthermore adv /ˈfərðərˌmɔr/ : AYRICA
headline n /ˈhɛdˌlaɪn/ : BAŞLIK
indicator n /ˈɪndəˌkeɪdər/ : GÖSTERGE
initially adv /ɪˈnɪʃ(ə)li/ : BAŞLANGIÇTA
likewise adv /ˈlīkˌwīz/ : AYNI ŞEKİLDE
narrate v /ˈnɛrˌeɪt/ : ANLATMAK
precaution n /prəˈkɔʃ(ə)n/ : ÖNLEM
qualifying adj /ˈkwɑləˌfaɪɪŋ/ : NİTELEYİCİ
resolution n /ˌrezəˈlo͞oSH(ə)n/ : ÇÖZÜM
setting n /ˈsediNG/ : SERTLEŞME
slope n /sloʊp/ : EĞİM
steep adj /stip/ : DİK
therefore adv /ˈT͟Herˌfôr/ : DOLAYISIYLA
wrestling n /ˈres(ə)liNG/ : GÜREŞ

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 8

clean energy n /klin ˈɛnərʤi/ : TEMİZ ENERJİ
climate imbalance phr /ˈklaɪmət ɪmˈbæləns/ : İKLİM DENGESİZLİĞİ
complaint letter phr /kəmˈpleɪnt ˈlɛtər/ : ŞİKAYET MEKTUBU
consumption n /kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n/ : TÜKETİM
curb v /kəːb/ : ZAPT ETMEK
dump n /dʌmp/ : DÖKÜM
flood n /flʌd/ : SEL
inhale v /ɪnˈheɪl/ : SOLUMAK
make complaint phr /meɪk kəmˈpleɪnt/ : ŞİKAYET ETMEK
non-environment friendly adj /ɪnvaɪərənməntˈfrɛndli/ : ÇEVRE DOSTU DEĞİL
offer solution
phr /ˈɔfər səˈluʃən/ : ÇÖZÜM TEKLİFİ
polluted adj /pəˈluːtɪd/ : KİRLİ
smog n /smɒɡ/ : DUMANLI SİS
soil erosion n /sɔɪl ɪˈroʊʒən/ : TOPRAK EROZYONU
solar panel n /ˈsoʊlər ˈpænəl/ : GÜNEŞ PANELİ
stem v /stɛm/ : KÖK
surveillance n /səˈveɪəns/ : GÖZETİM
wildlife extinction phr /ˈwaɪlˌdlaɪf ɪkˈstɪŋkʃən/ : VAHŞİ YAŞAMIN YOK OLMASI
wind turbine n /ˈwɪnd təːbʌɪn/ : RÜZGAR TÜRBİNİ

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 9

alert n /əˈlərt/ : UYARMAK
annotate v /ˈanəˌtāt/ : EK AÇIKLAMA
cable n /ˈkābəl/ : KABLO
central processing unit n /ˈsentrəl prəˈsesiNG ˈyo͞onət/ : MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ
component n /kəmˈpōnənt/ : BİLEŞEN
cracked adj /krakt/ : KIRIK
crashed adj /kræʃt/ : ÇARPMAK
folder n /ˈfōldər/ : KLASÖR
gadget n /ˈɡædʒət/ : KÜÇÜK ALET
high-tech adj /ˌhaɪˈtɛk/ : YÜKSEK TEKNOLOJİ
infrared adj /ˌɪnfrəˈrɛd/ : KIZILÖTESİ
input source n /ˈɪnˌpʊt sɔrs/ : GİRİŞ KAYNAĞI
interactive adj /ˌɪn(t)ərˈæktɪv/ : İNTERAKTİF
loudspeakers n /ˈloudˌspēkər/ : HOPARLÖRLER
mainboard n /ˈmeɪnbɔrd/ : ANAKART
maintenance n /ˈmeɪntənəns/ : BAKIM
malfunction n /ˌmalˈfəNG(k)SH(ə)n/ : ARIZA
output source n /ˈaʊtˌpʊt sɔrs/ : ÇIKTI KAYNAĞI
portable adj /ˈpôrdəb(ə)l/ : TAŞINABİLİR
processor n /ˈprɑˌsɛsər/ : İŞLEMCİ
propeller n /prəˈpelər/ : PERVANE
replace v /rəˈplās/ : DEĞİŞİM
rotor n /ˈroʊdər/ : DÖNEÇ , PERVANE
storage n /ˈstôrij/ : DEPOLAMA
touch-screen n /ˈtətʃ ˌskrin/ : DOKUNMATİK EKRAN

12. Sınıf İngilizce Kelimeler Ünite 10

nod v /näd/ : SALLAMAK
norm n /nôrm/ : STANDART
polite adj /pəˈlaɪt/ : KİBAR
precious adj /ˈprɛʃəs/ : DEĞERLİ
regret n /rəˈɡret/ : ÜZÜNTÜ
regretful adj /rəˈɡrɛtfəl/ : PİŞMAN
require v /rəˈkwī(ə)r/ : GEREKTİREN
sentimental adj /ˌsɛn(t)əˈmɛn(t)l/ : DUYGUSAL
sneeze v /snēz/ : HAPŞIRMA
solace v /ˈsɑləs/ : TESELLİ
spit v /spit/ : TÜKÜRMEK
stare at phr /stɛr æt/ : GÖZÜNÜ DİKMEK
touchstone n /ˈtətʃˌstoʊn/ : MİHENK TAŞI
value n /ˈvælju/ : DEĞER
virtue n /ˈvərtʃu/ : ERDEM
whisper v /ˈ(h)wɪspər/ : FISILTI
wish v /wɪʃ/ : DİLERİZ
yawn v /yôn/ : ESNEMEK

12.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI İNDİR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.