10.Sınıf Kimya Konuları 2024 MEB Müfredatı

10.Sınıf Kimya Konuları 2024 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 5 Ortalama: 4.2]

10.Sınıf Kimya Konuları Müfredatı 2024 Lise 10. Sınıf Kimya Dersi Müfredatı 10. Sınıf Kimya dersi üniteleri 10. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları 2024

10. Sınıf Kimya Dersi Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 10.Sınıf Kimya Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde MEB Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 10.Sınıf Kimya Konuları Müfredatı 2024 aşağıdadır. Ayrıca konulara ait kazanımları da konulardan sonra bulabilirsiniz.

10.Sınıf Kimya Konuları

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

10.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

10. Sınıf 1. Dönem Kimya Konuları

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
Kimyanın Temel Kanunları
Mol Kavramı
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

KARIŞIMLAR
Homojen ve Heterojen Karşımlar
Karışımların Sınıflandırılması
Çözünme Olgusu

10. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları

KARIŞIMLAR
Çözelti Derişimleri
Çözeltilerin Derişime Bağlı Özellikleri
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
Asitlik ve Bazlık Özelliklerinin Moleküler Düzeyde Açıklanması
Asitler ve Bazlar Arasındaki Tepkimeler
Asitlerin ve Bazların Günlük Hayat Açısından Önemli Tepkimeleri
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Tuzlar

KİMYA HER YERDE
Temizlik Maddeleri
Polimerler
Kozmetik Malzemeler
İlaçlar
Hazır Gıdalar
Yenilebilir Yağlar

2021 TYT Kimya Konuları PDF
2024 TYT Kimya Konuları PDF

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

10.SINIF KONULARI TÜM DERSLER

MEB KAZANIM TESTLERİ PDF

10. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.
a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır.
b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.
a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur.
b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır.
c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır.
ç. Mol hesaplamaları yapılır.

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.
a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez.
b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır.
c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır.
ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.
a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur.
b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
a. Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikler açıklanır.
b. Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanır ve günlük hayattan çözelti örnekleri verilir.
c. Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre sınıflandırılır.
ç. Karışımlar çözünenin ve/veya dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır.

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
a. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler verilir.
b. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişimleri tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara girilmez.
c. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir.
ç. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır.
d. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir.
e. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.
a. Çözeltilerin donma ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez.
b. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin
tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini dinlemenin ve görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi hatırlatılır

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
a. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk (ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur.
b. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.

10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
a. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle ilişkilendirilir.
b. Kirecin, sabunun ve deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir.
c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kâğıdı tanıtılır.
ç. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kâğıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır.
d. pH kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. Logaritmik tanıma girilmez.
e. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin asitlik- bazlıkla ilişkilendirilmesi sağlanır

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.
a. Asitler su ortamında H3O+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH- iyonu oluşturma özellikleriyle tanıtılarak basit örnekler
verilir. b. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO2, SO2 ve
N2O5 maddelerinin çözeltilerinin neden asit gibi davrandığı; NH3 ve CaO maddelerinin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu tepkimeler üzerinden açıklanır. Lewis asit-baz tanımına girilmez

10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.
a. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklanır.
b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu deneyi yaptırılarak asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir.
10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.
a. Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına örnekler verilir; aktif metal, yarı soy metal, soy metal ve amfoter metal kavramları üzerinde durulur.
b. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney yaptırılır.
c. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asidin soy metal ve cam/porselen aşındırma özelliklerine değinilir. Tepkime denklemlerine girilmez.
ç. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikeler vurgulanır.

10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
a. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara (çamaşır suyu ile tuz ruhu) örnekler verilir.
b. Asit ve baz ambalajlarındaki güvenlik uyarılarına dikkat çekilir.
c. Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından sakıncaları üzerinde durulur.
ç. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi ve metal eşyaların paslarını gidermek için yöntem ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur.

10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
Sodyum klorür, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum klorür tuzları üzerinde durulur.

10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.
a. Yapısal ayrıntılara girmeden sabun ve deterjan aktif maddelerinin kirleri nasıl temizlediği belirtilir.
b. Kişisel temizlikte kullanılan temizlik maddelerinin (şampuan, diş macunu, katı sabun, sıvı sabun) fayda ve zararları vurgulanır
c. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri (çamaşır suyu, kireç kaymağı) tanıtılır.

10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir.
a. Polimerleşme olayı açıklanarak -mer, monomer ve polimer kavramları üzerinde durulur.
b. Kauçuk, polietilen (PE), polietilen teraftalat (PET), kevlar, polivinil klorür (PVC), politetraflor eten (TEFLON) ve polistirenin (PS) yapısal ayrıntılarına girilmeden başlıca kullanım alanlarına değinilir.
c. Polimerlerin farklı alanlarda kullanımlarına ilişkin olumlu ve olumsuz özellikleri vurgulanır.
ç. İçerisinde polimer malzeme kullanılan oyuncak ve tekstil ürünlerinin zararlarına değinilir.
10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar.

10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar.
Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jöle üzerinde durulur.
10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar.
a. Piyasadaki ilaç formlarının (hap, şurup, iğne, merhem) temel özelliklerine değinilir.
b. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının insan sağlığına, ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zararlar vurgulanır.

10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
a. Hazır gıdaların doğal gıdalardan başlıca farklarına (koruyucular, renklendiriciler, emülsiyonlaştırıcılar, tatlandırıcılar,
pastörizasyon, UHT sütün işlenmesi) değinilir.
b. Hazır gıda etiketlerindeki üretim ve son kullanım tarihlerinin önemi vurgulanır.
c. Koruyucular, renklendiriciler ve yapay tatlandırıcıların kullanılmasının sağlık üzerindeki etkilerine değinilir.
ç. Günlük tüketim maddelerindeki katkı maddesi içeriği ve katkı maddesi kodlarına ilişkin okuma parçası verilir.

10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır.
a. Yağ türlerinden katı (tereyağı, margarin) ve sıvı (zeytin yağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, fındık yağı) yağlara değinilir.
b. Yağ endüstrisinde kullanılan sızma, rafine, riviera ve vinterize kavramları açıklanır.
c. Yenilebilir yağların yanlış kullanımının sağlık üzerindeki etkileri vurgulanır.

Sınavlarda Çıkmış Kimya Soruları ve çözümleri
Sınavlarda Çıkmış Kimya Soruları ve çözümleri

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.